a la linea 1 y 2 explica quin tipus de document és: HTML. significa Hiper Text Markup Language, en català llenguatge de marques(<>) de HiperText, HiperText vol dir que va més enllà del text, imatges, videos, micrófon, càmera, teclat, ratolí

a la linea 4 hi ha head, que vol dir encapçalament, que es la part del codi que es obligatride posar al principi

a la linea 5 i a la 6 hi ha codis meta, que significa metainformació, que vol dir informació sobre la informació

la linea 5 ens dona metaimformació de charset, significa conjunt de caràcters es a dir, les lletres i els nùmeros que accepta el codi, per exemple: alfabet llatí, grec

let eyeHeight = 10; let mouthHeight=35; let mic; function setup() { createCanvas(600,400); mic = new p5.AudioIn(); // start the Audio Input. // By default, it does not .connect() (to the computer speakers) mic.start(); } //function preload(){ //apropat=loadsound("https://od.lk/s/NjVfNTg5ODk5MDVf/apropat.mp3"); //apropat=loadsound("https://od.lk/s/NjVfNTg5ODk5MDNf/noapropis.mp3"); //} function draw() { // Get the overall volume (between 0 and 1.0) let vol = mic.getLevel(); let mouthHeight= map(vol, 0, 1, 0, 800); let distance=dist(mouseX,mouseY,300,200); if(distance<100){ text("No t'apropis",20,20); speechSynthesis.speak(new SpeechSynthesisUtterance("No t'apropis")); }else{text("Apropa't",20,40); audio=new Audio("https://od.lk/s/NjVfNTg5ODk5MDVf/apropat.mp3"); audio.play(); } if(mouseIsPressed){ eyeHeight++; if(eyeHeight>70){eyeHeight=10} //background(220); fill(224, 238, 10); ellipse(width/2,height/2,250,300);// cara fill(0,0,0); ellipse(width/2-50,height/2-50,40,70);// ojo izquierdo ellipse(width/2+50,height/2-50,40,eyeHeight);// ojo derecho fill(255,0,0) ; arc(width/2,height/2+50,100,mouthHeight,PI,0);// boca }else{ // background(220); fill(238, 10, 210); ellipse(300,200,250,300);// cara fill(6, 247, 193); ellipse(250,150,40,70);// ojo izquierdo ellipse(350,150,40,eyeHeight);// ojo derecho fill(238, 21, 10) ; arc(width/2,height/2+50,100,mouthHeight,0,PI);// boca } } A la línea 1 i 2 explica quin tipus de document és: HTML. significa HiperText Markup Language, en català llenguatge de marques de HiperText, HiperText vol dir que va més enllà del text, imatges, vídeos, micrófon, càmera, teclat, ratolí a la línea 4 hi ha head, que vol dir encapçalament, que es la part del codi que es obligatòri de posar al principi a la línea 5 i a la 6 hi ha codis meta, que significa metainformació, que vol dir informació sobre la informació la línea 5 ens dona metainformació de charset, significa conjunt de caràcters es a dir, les lletres i els números que accepta el codi, per exemple: alfabet llatí, grec a la lìnea 6 hi ha un codi meta que fa un disseny adaptable (responsive design), és a dir que es pogui veure bé en altres dispositius (mòbil, tablet, pc, televisió, pantalla de cinema). Això és degut a que posa en el codi width= device-width, que significa que l'amplada (width) del que estem fent és igual a l'amplada de l'aparell A la línea 7 hi ha una etiqueta o tag en anglès, que posa title. Serveix per posar el títol al nom d'una pestanya. Una pestanya és una pàgina web que apareix en el navegador. De la línea 8 a la 13 hi ha una etiqueta d'estil, que diu que dintre del body o cos, posa que el margin i el padding han de ser 0 i això vol dir que el marge interior i exterior sigui nul, és a dir que no hi hagi. De la línea 14 a la 18 tenen en comú les etiquetes script i src.Significa un tipus de llenguatge diferent, concretament javascript que permet connectar amb uns arxius del mateix tipus javascript que es troba en un altre lloc de neocities o en un altre lloc web. Src significa source, que vol dir el lloc on es troba allotjat .